Category Archives: travel news

Home »  travel news

admin
Comments Off on เขื่อนน้ำพุง

เขื่อนน้ำพุง เป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถ ผลิตกระแสไฟฟ้าสนองความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ได้เป็นอย่างดี

admin
Comments Off on แก่งบางระจัน

ศูนย์รวมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชน ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเกาะแก่งหิน มีลำธารใสไหลเย็นตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นแหล่งของสัตว์น้ำหายาก เช่น หอยก้นตัด ปลาพุงขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายปลายี่สก หรือนวลจันทร์

admin
Comments Off on ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ตัวอย่างการร่วมแรงร่วมใจของราษฎร์และหลวงที่พลิกฟื้นตลาดน้ำในวิถีชนบท จนกลายเป็นโอเอซิสแห่งใหม่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯเพียงเอื้อมมือ ช่วยสร้างรายได้ ระบายผลผลิตและสืบทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่น

admin
Comments Off on กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา)

ตั้งอยู่ที่บ้านเขวา ตำบลเขวา เป็นโบราณสถานที่มีอายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 18 สร้างขึ้นเพื่อเป็นอโรคยาศาล ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศิลปะขอมแบบบายน ทำด้วยศิลาแลงเป็นรูปกระโจมสี่เหลี่ยม สูงจากพื้นดินถึงยอด 4 วา กว้าง 2 วา 2 ศอก ภายในปราสาท มีเทวรูปทำด้วยดินเผา 2 องค์ นั่งขัดสมาธิ ประนมมือ ถือสังข์ มีกำแพงทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบ โคปุระ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีบรรณาลัย 1 หลัง มีซุ้มประตูอยู่กึ่งกลางกำแพงแก้ว ด้านหน้าเป็นทางเข้าออกเพียงด้านเดียว ส่วนอีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก กรอบประตูและทับหลังเป็นหินทราย กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งเรียบร้อยแล้ว

admin
Comments Off on ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือ ป้อมพระจุล

เมื่อร.ศ. 112 หรือพ.ศ.2436 ชาวสยามจะต้องจารึกว่าเกิดเหตุการณ์สำคัญระดับชาติขึ้น ณ ที่แห่งนี้ เมื่อบ้านเมืองตกอยู่ในวงล้อมล่าอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างปราการปกปักษ์ทางน้ำไว้รอบด้าน หนึ่งในนั้น คือ ป้อมแหลมฟ้าผ่าหรือป้อมพระจุล ติดตั้งปืนใหญ่เสือหมอบ 7 กระบอก