admin
Comments Off on มส.มีมติถอดทุกตำแหน่งปกครอง 3 อดีตพระผู้ใหญ่
and posted in news

มส.ประชุมเพียง 30 นาที มีมติถอดถอนทุกตำแหน่งการปกครองของอดีตพระพรหมสิทธิ อดีตพระพรหมเมธี อดีตพระพรหมดิลก และรับทราบถอดสมณศักดิ์พระ7 รูป แต่งตั้งพระเทพวิสุทธิโมลี วัดจักรวรรดิฯ เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค 10 แทนอดีตพระพรหมสิทธิ และมีมติแต่งตั้งพระพรหมมุนี เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค4-5-6-7 แทนอดีตพระพรหมเมธี ส่วนกรรมการ มส.ใหม่ ยังไม่แต่งตั้ง เพราะเป็นพระอำนาจสมเด็จพระสังฆราช

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แถลงผลประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่15/2561 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยใช้เวลา เพียง 30 นาทีว่า ที่ประชุม มส.ได้รับทราบประกาศราชกิจจานุเบกษา ในการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ จำนวน 7 รูปดังนี้

1.พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

2.พระพรหมเมธี (จำนง เอี่ยมอินทรา) วัดสัมพันธวงศาราม

3.พระพรหมดิลก (เอื้อน กลิ่นสาลี) วัดสามพระยา

4.พระราชอุปเสนาภรณ์(สังคม สังฆะพัฒน์) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

5.พระราชกิจจาภรณ์(เทอด วงศ์ชะอุ่ม) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

6.พระอรรถกิจโสภณ(สมทรง อรรถกฤษณ์) วัดสามพระยา

7.พระศรีคุณาภรณ์(บุญทวีคำมา) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้นลำดับที่ 3 5 6 และ7 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561ซึ่งเป็นวันที่ถูกจับและสละสมณเพศ ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ที่ประชุม มส.ยังได้รับทราบถึงพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้ กรรมการ มส.ทั้ง 3 รูป ประกอบด้วย อดีตพระพรหมดิลก อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา อดีตพระพรหมสิทธิ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ อดีตพระพรหมเมธี อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ มส.

รวมทั้งยังมีมติให้อดีตพระพรหมสิทธิ พ้นจากตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ขณะที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการ มส. ยังเสนอแต่งตั้ง พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส อายุ 76 พรรษา56 รองเจ้าคณะภาค 10 เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค 10 แทนอดีตพระพรหมสิทธิ

สำหรับตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครที่ว่างลงนั้น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการ มส. ได้แจ้งให้ มส.รับทราบถึงการแต่งตั้งให้ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นรักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้แจ้งให้ มส.ได้รับทราบถึงการแต่งตั้งพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตสถิตมหาสีมาราม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 แทนอดีตพระพรหมเมธีด้วย

สำหรับเรื่องการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดสามพระยานั้น ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้ง โดยให้รองเจ้าวาส หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามลำดับลงมาปฏิบัติดูแลความเรียบร้อยภายในวัดไปก่อน ซึ่งต้องรอดูการประชุมมหาเถรสมาคมรครั้งต่อไป ว่าทางเจ้าคณะปกครองจะเสนอรูปใดมาทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสแทน ส่วนเรื่องของการตั้งกรรมการ มส.ที่ว่างลง ต้องเป็นพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช จะมีพระวินิจฉัยว่า รูปใดจะมีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มส. ปัจจุบันกรรมการ มส.มี 2 ประเภท คือ โดยตำแหน่งจะเป็นสมเด็จพระราชาคณะ และมาจากการสรรหา ซึ่งก็จะเป็นพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช

นายสิปป์บวร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีการจับกุมหรือดำเนินคดีเกี่ยวกับพระสงฆ์นั้น ขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเรื่องของการลงโทษเจ้าหน้าของ พศ.ที่ทุจริตเงินทอนวัดนั้น ตนไม่ทราบขอให้เป็นการพิจารณาของผู้บริหาร พศ.ต่อไป.-สำนักข่าวไทย

Comments are closed.